พุทธกิจ 45 พรษา ตอนที่ 10
ประทับจำพรรษา ณ โคนต้นสาละ ป่าปาริเลยยกะ

พุทธกิจ 45 พรรษา
ฉบับการ์ตูนแอนิเมชั่น
ขณะนี้ได้สู่ขั้นตอนวาด Storyboard
ทั้งหมด 22 ตอน
จะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
หลังจากนั้นก็ไปสู่ขั้นตอนการผลิต 

คลิ๊กดูซีดีนำเสนอ
รายละเอียดโครงการ >>

 
          
 
  ตัวอย่าง อนิเมชั่น( Trailer) ที่แล้วเสร็จ
สมบูรณ์แล้วพร้อมเสียง และเพลงประกอบ
ความยาว 2 นาที ใช้งบประมาณในการผลิต
ตัวอย่าง อนิเมชั่น( Trailer) 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
 
ตัวอย่างภาพวาดตัวการ์ตูน >> คลิ๊ก
 
ตัวอย่าง Storyboard ทั้งหมด 8 ตอน >> คลิ๊ก
 
 

สกู๊ปข่าวช่อง ๙ (๑๐ พ.ค. ๕๔) ข่าวภูมิภาค
การ์ตูนเผยแผ่ธรรมะ

 

บันทึกรายการสาระ 1000 ดี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างการ์ตูน พุทธกิจ ๔๕ พรรษา (วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔)...ข่าวโดย www.kaejiarjan.com
คลิ๊กอ่าน>>
  เชิญชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ สร้างการ์ตูนพุทธกิจ ๔๕ พรรษา...ข่าวโดย อินไซด์เชียงใหม่ (inside Chiangmai) www.itnorthern.com
คลิ๊กอ่าน >>
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
... ข่าวโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
คลิ๊กอ่าน >>
 

ข่าวบริการ ภาค ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔...ข่าวโดย สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (NNT)
คลิ๊กอ่าน>>

 

  ส่วนราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน   ๕๐,๐๐๐ บาท
  บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน   ๒๐,๐๐๐ บาท
  ธนาคารออมสิน ภาค ๘   เป็นจำนวนเงิน   ๒๐,๐๐๐ บาท
  คุณปรานี มีชูทรัพย, คุณพยุงพงศ์ คุ้มพร้อม เป็นจำนวนเงิน   ๑๕,๖๐๐ บาท
  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน   ๑๔,๒๐๐ บาท
  นางนิสา โครบี้, นางอังค์วรา อินทร์ศรี, นายพชร วงค์วิชิต,
นายชัชพงค์ วงค์วิชิต, เด็กชายภวัต อินทร์ศรี
เป็นจำนวนเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  เป็นจำนวนเงิน   ๑๐,๐๐๐ บาท
  บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน   ๘,๕๐๐ บาท
  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม   เป็นจำนวนเงิน   ๘,๐๕๕ บาท
  นายชาญณรงค์ จันทร์ผ่อง เป็นจำนวนเงิน   ๘,๐๐๐ บาท
  คุณอภิชาติ ชโยภาส เป็นจำนวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท
  คุณแก้วจินดา ทองแก้ว เป็นจำนวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท
  บริษัทนิยมพานิช จำกัด   เป็นจำนวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท
  ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน เป็นจำนวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท
  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท
  พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
เป็นจำนวนเงิน   ๔,๐๐๐ บาท
  คุณไพจิตต์ เฉลยวาเรศ เป็นจำนวนเงิน   ๓,๐๐๐ บาท
  คุณบุปผา ม่วงน้อยเจริญ เป็นจำนวนเงิน   ๒,๘๐๐ บาท
  คุณณรงค์ – คุณพูลศรี ปัทมะเสวี เป็นจำนวนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท
  ประธานมูลนิธิ ไทยวิวัฒน์ เป็นจำนวนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท
  นางสาววันเพ็ญ วรุฬหธรรม เป็นจำนวนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท
  นายฐานันดร์ ไบรนางกูร ผอ.โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา เป็นจำนวนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เป็นจำนวนเงิน   ๒,๐๐๐ บาท
  คุณพรทิพย์ เทพโพธา และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน   ๑,๕๐๐ บาท
  บมจ. ทิปโก้ฟูดส์   เป็นจำนวนเงิน   ๑,๕๐๐ บาท
  คุณวนิดาจันทร์ประสงค์ เป็นจำนวนเงิน   ๑,๒๐๐ บาท
  คุณอมลวรรณ คำสุรีย์ พร้อมครอบครัว เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  คุณจิตพิสุทธิ์ โภคทรัพย์ โรงเรียนศรีวิกรม์ เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  ผศ. ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  พลเอก สิงหา – พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  คุณพรพรรณ โรจน์สุพจน์ เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  คุณสุวรรณา สมิทธินรากุล เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  คุณพัชรา วิชญานันท์ เป็นจำนวนเงิน   ๑,๐๐๐ บาท
  คุณอิซาเบล ซวาเกอร์ เป็นจำนวนเงิน     ๙๙๙ บาท
  คุณชนิษฐา ศรีมหาทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน      ๖๒๐ บาท
  คุณมธุรส จงมั่นคง เป็นจำนวนเงิน      ๕๐๐ บาท
  คุณนิษณา ธีระจารุวัฒน์ เป็นจำนวนเงิน      ๕๐๐ บาท
  คุณสายชล นาครสมุทร เป็นจำนวนเงิน      ๕๐๐ บาท
  คุณนันทนา อ่องชุ่ม เป็นจำนวนเงิน      ๕๐๐ บาท
  คุณกนกอร ดีอุดมวงศา เป็นจำนวนเงิน      ๕๐๐ บาท
  คุณสุทธิโชค เจริญกวินโรจน์ เป็นจำนวนเงิน      ๕๐๐ บาท
  โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  คุณธัญพร เตชะรัง และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  ผู้ปฏิบัติธรรม ๓/๑ ๕ แยกสันติธรรม เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  นายสุรพงษ์ โสภณ เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ   เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  คุณวิมลพรรณ คำประชา เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  นางสาวจินดาภา แซ่เล้า เป็นจำนวนเงิน      ๓๐๐ บาท
  ชุดปฏิบัติการฯโครงการศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นจำนวนเงิน      ๒๐๐ บาท
  นางชรินทร แจวศรีทอง โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน เป็นจำนวนเงิน      ๒๐๐ บาท
  นางสาวณิชาพร สอนพงษ์ สำนักงานมูลนิธิพระดาบส เป็นจำนวนเงิน      ๒๐๐ บาท
  คุณสุภจิรา บุญศิรินุกูล เป็นจำนวนเงิน      ๒๐๐ บาท
  นายศักดิ์ชัย-นางธิดารัตน์ แสนคำ     และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณประภาดา เชตะวัน
คุณบุญตาล สีหาพงษ์
และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายอุทัย ศรีสุนทร เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณอุษณา คงบัว เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายวิชาญ ธเนศสกุลวัฒนา เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายสมพร แสงเกษตรชัย เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายบุญทอง อโศกานันท์ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายยโสธร บุตรจันทร์ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายวิทยา วัชรากร เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายพิพัฒน์ จวงจัน เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นางพูนสุข สอดศุข เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณดารารัตน์ วงศ์จิตตาโภค เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นางพนิดา โรจนวิจิตร เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณประภาพรรณ แสงคล้าย เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณวิศรา พรกุล เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณบุปผรัตน์ เสริมพาณิชย์ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณพิสินี รมยะปาล เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณอาภัทรา คงบัว เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณเสาวณี ศิริพฤกษ์ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณอภิเดช ชาญเจริญกิจ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณธนา จิราภรณ์ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณนภจรัส ดีอำไพ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณโชติกา อภิชัยไพบูลย์ เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณจันทิมา จิตตารัตนถาวร เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณนันทรัตน์ ศราวุธานุกูล เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณนันทรัตน์ ศราวุธานุกูล เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  คุณนาตยา ขวัญปัญญา เป็นจำนวนเงิน      ๑๐๐ บาท
  นายปัญญา ภูฉลอง เป็นจำนวนเงิน        ๔๐ บาท
  คุณภัสกร บัวแก้ว และครอบครัว เป็นจำนวนเงิน        ๔๐ บาท
  นายสากล หล้าโพนทัน เป็นจำนวนเงิน        ๔๐ บาท
  จุฑาทิพ เอี่ยมบุญ เป็นจำนวนเงิน        ๔๐ บาท
  คุณบุญยืน ชัยดวงแก้ว เป็นจำนวนเงิน        ๒๐ บาท
 
ตรวจข้อมูลทำบทการ์ตูน
พุทธกิจ ๔๕ พรรษา

โดย ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
คุณสุรีย์ มีผลกิจ
มอบข้อมูลหนังสือ
พระพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
และพระพุทธประวัติ

ให้คณะกรรมการนำไป
เป็นข้อมูลหลักเพื่อใช้
สร้างการ์ตูนฯ
กิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๒
นักเรียนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯ
ที่ศูนย์พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนโครงการ
จัดหาทุนสนับสนุนการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดีย
(พุทธกิจ ๔๕ พรรษา
ฉบับการ์ตูน)
จัดโครงการ
“น้ำใสก็คล้ายเด็ก”
ในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๒

ณ โรงเรียนชุมชน
บ้านพร้าวหนุ่ม
จัดนิทรรศการ
ณ วัดเจดีย์หลวง
งานเทศน์มหาชาติ
คณะกรรมการฯ
เยี่ยมบริษัท
กันยา อนิเมชั่น จำกัด

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ทางศูนย์กองทุนเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้ทำการ
ประชุมและทำสัญญาเริ่ม
ทำตัวอย่างการ์ตูน
พิธีเปิดนิทรรศการวันมาฆบูชา
ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
วันที่ ๔ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๕
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ณ วัดแม่ปาง ต.สันติคีรี
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ร่วมฉลองพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๙ พ.ค. - ๔ มิ.ย. ๒๕๕๕
งานแถลงข่าวเปิดตัวการ์ตูนพุทธกิจ ๔๕ พรรษา
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชั้น G อาคารจัตุรัสจามจุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธาน, รองประธาน ศูนย์กองทุน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ มอบ
DVD ตัวอย่างการ์ตูนพุทธกิจ ๔๕
พรรษา ให้กับท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถาน
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๐-๒๔
พฤษภาคม ๒๕๕๖